HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PETROSETCO VŨNG TÀU

ÔNG NGUYỄN THANH TÚ

ÔNG NGUYỄN THANH TÚ
CHỦ TỊCH HĐQT

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
09/2013 - Hiện Nay
TCT CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với chức vụ Phó Tổng GĐ / kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu
ÔNG PHẠM VĂN HIẾN

ÔNG PHẠM VĂN HIẾN
THÀNH VIÊN HĐQT

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
11/2010 - Hiện Nay
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí Vũng Tàu với chức vụ Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Hội Đồng Quản Trị
BÀ BÙI THỊ MINH CHIÊN

BÀ BÙI THỊ MINH CHIÊN
THÀNH VIÊN HĐQT

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
12/2012 – Hiện Nay
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí với chức vụ Trưởng ban kế hoạch - Đầu tư, Chủ tịch Công ty Smartcom, TV HĐQT PSMT